Basic Financial class

(Read check stub, Write check, Know different types of housing, Why the will?)

–  Dates: Monday only, 4 weeks, September 16 – October 5, 2015.

–  Time: 10 am – 11 am

–  Class will be taught in Vietnamese.

–  First class will start on Monday 9/14/15 for Basic Financial class

–  Minimum 10-25 students per class.

–  Free. Donation are welcome.

Lớp Căn Bản Tài Chính Cá Nhân , dạy bằng tiếng Việt.

– 4 tuần lễ cho người lớn từ 18 tuổi trở lên.

– Học viên sẽ được hướng dẫn cách đọc phiếu lương, cách viết chi phiếu, thuê mua các loại nhà cửa, tại sao cần viết di chúc.

– Lớp Học Miễn Phí.

Muốn ghi danh các lớp học trên xin liên lạc cơ quan VIVO tại:

2296 Quimby Rd. San Jose, CA 95122

Email: info@vivousa.org

Phone: 1 (408) 532-7755