Education

Di Trú Hoa Kỳ DACA-DAPA

Sắc Lệnh Tổng Thống về Di Trú Hoa Kỳ For English, please visit www.uscis.gov/daca Latest News: Google Search: https://www.google.com/webhp?hl=en#hl=en&q=daca+supreme+court CNN: http://www.cnn.com/2016/04/18/politics/supreme-court-immigration-executive-actions-texas/ DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) Sắc Lệnh “Hoãn Thi Hành” hoặc “Hoãn Trục Xuất” dành cho các trẻ vị thành niên (viết tắt là DACA) Chương Trình DACA được công bố vào ngày 15 tháng 6 năm 2012. Chương trình…

Basic Financial class

(Read check stub, Write check, Know different types of housing, Why the will?) –  Dates: Monday only, 4 weeks, September 16 – October 5, 2015. –  Time: 10 am – 11 am –  Class will be taught in Vietnamese. –  First class will start on Monday 9/14/15 for Basic Financial class –  Minimum 10-25 students per class. –  Free. Donation are…

Adult ESL Conversation class

All About Me (Greetings, Time/Numbers, Days/Months/Dates, Occupations) –  Date: Tues only, 4 weeks, September 15 – October 6, 2015. –  Time: 9 am-10 am, or 10:30 am-11:30 am. –  First class will start on Tuesday 9/15/15 for “Senior ESL Conversation”. –  Minimum 10-15 students per class. –  Free. Donation are welcome. Lớp đàm thoại Anh văn căn bản, 4 tuần lễ cho…

Senior ESL Conversation class

All About Me (Greetings, Time/Numbers, Days/Months/Dates, Occupations) – Date: Mon & Wed, 4 weeks, September 14 – October 7, 2015. – Time: 9 am-10 am, or 10:30 am-11:30 am. – First class will start on Monday 9/14/15 for “Senior ESL Conversation”. – Minimum 10-15 students per class. – Free. Donation are welcome. Lớp đàm thoại Anh văn căn bản, 4 tuần…