Know Your Rights! Tôi Biết Luật!

Description

Know Your Rights! is a program to help the community understand more about the basic law and rights. We are working with law students and attorneys with strong background in criminal law , immigration law , labor law & family law.

The program is broadcast every Tuesday night on AM- 1430 from 11pm-12am and Walk-in service at VIVO center every Friday (TBA)

Know Your Rights! Tôi Biết Luật! là một chương trình được công tác với những luật sư thiện nguyện với mục đích mong muốn giúp cho cộng đồng hiểu biết thêm về những luật căn bản trong cuộc sống; luật hình sự, luật di trú, luật lao động, luật gia đình.

Chương trình này được phát sóng mỗi tối Thứ Ba trên làn sóng AM-1430 từ 11pm-12am và tại trung tâm VIVO mỗi Thứ Sáu (TBS)

Partners: SCC Public Defender Office, EM Radio