Food Distribution / Phát Thực Phẩm

In partnership with Second Harvest Food Bank, VIVO’s food distribution program serves over 500 low income families every week. This program help ensure that those who need food have access to it.

Hợp tác với cơ quan Second Harvest Food Bank, chương trình phát thực phẩm của VIVO phân phát được cho hơn 500 gia đình low income mỗi tuần. Chương trình này nhằm mụch đích giúp mang thực phẩm tới những gia đình cần thiết.

This program is temporary on-hold for this season.

Chương trình đang được tạm ngưng trong mùa này.

Click here for food program resourcesNhấn vào đây để biết thêm các thông tin về chương trình thực phẩm