Senior ESL Conversation class

All About Me (Greetings, Time/Numbers, Days/Months/Dates, Occupations)

– Date: Mon & Wed, 4 weeks, September 14 – October 7, 2015.

– Time: 9 am-10 am, or 10:30 am-11:30 am.

– First class will start on Monday 9/14/15 for “Senior ESL Conversation”.

– Minimum 10-15 students per class.

– Free. Donation are welcome.

Lớp đàm thoại Anh văn căn bản, 4 tuần lễ cho các bác từ 60 tuổi trở lên. Trong lớp “Tất Cả Về Tôi”

– Học viên sẽ được hướng dẫn cách Chào hỏi, Các con số, Ngày Tháng Năm, Coi đồng hồ, Việc làm.

– Lớp Học Miễn Phí.

Muốn ghi danh các lớp học trên xin liên lạc cơ quan VIVO tại:

2296 Quimby Rd. San Jose, CA 95122

Email: info@vivousa.org

Phone: 1 (408) 532-7755