Vietnamese Poetry class

Learn The Rules of Lục Bát Poetry

– Dates: Wednesday only, 4 weeks, September 16 – October 7, 2015.

– Time: 10 am – 11 am

– Students must be able to read and write Vietnamese.

– First class will start on Wednesday 9/16/15 for Vietnamese Poetry class.

– Minimum 10-25 students per class.

– Free. Donation are welcome.

Lớp Học luật thơ Lục Bát, 4 tuần lễ cho người lớn từ 18 tuổi trở lên.

– Học viên sẽ được hướng dẫn cách làm thơ Việt Nam theo niêm luật Lục Bát.

– Học viên cần biết đọc và biết viết tiếng Việt.

– Lớp Học Miễn Phí.

Muốn ghi danh các lớp học trên xin liên lạc cơ quan VIVO tại:

2296 Quimby Rd. San Jose, CA 95122

Email: info@vivousa.org

Phone: 1 (408) 532-7755